Regulamin

Regulamin serwisu internetowego E-Poradnia

Postanowienia ogólne

§1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego E-Poradnia jest Sylwia Sitkowska Przystań Psychologiczna, 00-550 Warszawa, Plac Konstytucji 6/42, NIP: 1131986700.

 

§2

 

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu E-Poradnia.

b) serwis E-Poradnia – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: e-poradnia.com

c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

d) Formularz – formularz rejestracyjny służący do założenia konta na serwisie E-Poradnia.

e) Konto – indywidualne konto Klienta w serwisie E-Poradnia umożliwiające Klientowi korzystanie z płatnych usług świadczonych w ramach serwisu.

f) Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

g) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

i) Przelewy24 - serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę DialCom24 z siedzibą przy ulicy kanclerskiej 15; 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

§4

Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie regulaminu przy zakładaniu Konta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Rodzaje usług i warunki ich świadczenia

§5

W ramach serwisu E-Poradnia dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) usługi psychologiczne, świadczone w formach:
- Wiadomości,
- Czatu,
- Rozmowy internetowej,
- Rozmowy telefonicznej,
- Wideo rozmowy,

b) pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia usług psychologicznych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu E-Poradnia

§6

Usługi psychologiczne świadczone są przez Psychologów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

§7

Usługi psychologiczne są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie E-Poradnia. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest założenie Konta.

§8

Pozostałe usługi określone w §5 pkt b niniejszego Regulaminu są bezpłatne. Bezpłatne jest także samo założenie Konta.

§9

Założenie Konta polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do Usługodawcy formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie E-Poradnia oraz akceptacji tego formularza przez Usługodawcę. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych gwiazdką. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do rejestracji tj.:
- Login
- adres e-mail
- hasło
- imię i nazwisko
- rok urodzenia
- miejscowość
- oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i spełnieniu przewidzianych wymagań

§10

Usługodawca może odmówić założenia Konta jeśli wybrana przez Klienta nazwa jest już zarejestrowana, albo jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza interesy Usługodawcy.

§11

Po zarejestrowaniu Konta Klient uzyskuje dostęp do panelu Klienta, za pośrednictwem którego może m.in. zamawiać usługi psychologiczne, dokonywać płatności oraz edytować swoje dane.

§12

Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane. Zakazane jest odstępowanie swojego Konta innej osobie lub korzystanie z Kont innych Klientów.

§13

Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do założenia przez niego Konta niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać listowanie na adres Usługodawcy: ul. Wileńska 9, 04-434 Warszawa.

§14

Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych dochodzi przez podjecie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi psychologicznej oraz dokonanie płatności.

Formy i zakres usług psychologicznych

§15

Usługa psychologiczna w formie Wiadomości polega na udzieleniu przez Psychologa porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Klienta. Korespondencja pomiędzy Klientem a Psychologiem odbywa się za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości.

§16

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Wiadomości Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Psychologa, do którego chce przesłać wiadomość,
c) napisać wiadomość za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości,
d) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§17

Sporządzona przez Klienta wiadomość wysyłana jest do wybranego Psychologa po dokonaniu przez Klienta płatności i uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty. Od tej chwili biegnie termin na udzielenie przez Psychologa odpowiedzi.

§18

Informacja o zaksięgowaniu płatności jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

§19

Klient może w każdym czasie sprawdzić maksymalny termin odpowiedzi na wiadomość z swoim panelu oraz w zakładce u wybranego Psychologa.

§20

Usługa psychologiczna w formie Czatu polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej pisemnie przy użyciu wewnętrznego komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§21

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Czatu Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Psychologa, z którym chce odbyć rozmowę,
c) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
d) zarezerwować usługę,
e) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§22

Rezerwacja usługi w formie Czatu odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa i terminu usługi
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta

§23

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

§24

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Psychologowi. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

§25

Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§26

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy internetowej Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Psychologa, z którym chce odbyć rozmowę,
c) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
d) zarezerwować usługę,
e) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§27

Rezerwacja usługi w formie Rozmowy internetowej odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa i terminu usługi
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta

§28

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

§29

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Psychologowi. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

§30

Usługa psychologiczna w formie Rozmowy telefonicznej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu telefonu stacjonarnego. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§31

W ustalonym terminie psycholog dzwoni na wcześniej wskazany przez Klienta numer telefonu stacjonarnego. Klient może wskazać numer telefonu stacjonarnego zarejestrowany w:
• Polsce
• innym, dowolnie wybranym, kraju Unii Europejskiej

§32

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy telefonicznej Klient powinien:
a) założyć Konto
b) wybrać Psychologa, z którym chce odbyć rozmowę,
c) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
d) zarezerwować usługę (podając numer telefonu)
e) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§33

Rezerwacja usługi w formie Rozmowy telefonicznej odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa i terminu usługi
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta

§34

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

§35

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Psychologowi. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

§36

Usługa psychologiczna w formie Wideo rozmowy polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§37

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Wideo rozmowy Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Psychologa, z którym chce odbyć rozmowę,
c) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
d) zarezerwować usługę,
e) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§38

Rezerwacja usługi w formie Wideo rozmowy odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa i terminu usługi
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta

§39

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

§40

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Psychologowi. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

Wymagania techniczne

§41

Informacje o tym w jakiej formie usługi psychologiczne świadczy konkretny Psycholog umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Psychologa.

§42

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

§43

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy internetowej niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek oraz mikrofonu, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową.

§44

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

§45

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy telefonicznej niezbędne jest posiadanie telefonu stacjonarnego.

Wynagrodzenie i sposób płatności

§46

Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu E-Poradnia.

§47

Wynagrodzenie za usługi psychologiczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie E-Poradnia – za pośrednictwem Przelewy24;
b) przelewu bankowego.

§48

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§49

Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24.

§50

W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Psychologa.

§51

Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Likwidacja Konta i odstąpienie od umowy

§52

Klient może w każdej chwili zażądać likwidacji swojego Konta.

§53

1. Usługodawca może zablokować konto Klienta, który łamie przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa albo działa w sposób szkodliwy dla Usługodawcy. Osoba, której Konto zostało zablokowane może się ponownie zarejestrować tylko za wyraźną zgodą Usługodawcy.
2. Psycholog może zaprzestać udzielania usług psychologicznych w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

§54

1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis E-Poradnia może nastąpić, z zastrzeżeniem § 55 niniejszego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
2. Klient może odstąpić od umowy odwołując usługę w swoim panelu Klienta.
3. Usługodawca może odstąpić od umowy przesyłając odpowiednie powiadomienie w panelu Klienta.
4. Psycholog może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi, z zastrzeżeniem §53 ust. 2 regulaminu.

§55

Strony nie mogą odstąpić od umowy jeśli jej przedmiotem jest usługa świadczona w formie Wiadomości.

Ochrona danych osobowych

§56

Klient, który zakłada Konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.

§57

Dane dotyczące Klienta są przekazywane Psychologowi, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

§58

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

Odpowiedzialność

§59

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu E-Poradnia w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

§60

1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Psychologów w ramach świadczonych przez nich usług.

§61

Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§62

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§63

Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie E-Poradnia. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

§64

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu E-Poradnia można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości w panelu Klienta w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§65

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego

§66

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§67

W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§68

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

§69

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§70

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§71

Usługodawca informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. Środki techniczne dostępne Klientom w celu zminimalizowania ryzyka przedstawia informacja na stronie serwisu E-Poradnia.

§72

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu E-Poradnia i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.

§73

Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu E-Poradnia. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym

§74

Usługodawca i Psychologowie nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.